new Date('2020-05-12 12:00:00')

在北京电脑上执行的结果

1589256000000 2020-5-12 12:0:0 -480

手机本地执行的结果

{{time1_getTime}} {{time1_format}} {{time1_getTimezoneOffset}}

手机本地执行纠正后的结果

{{time1_offset_getTime}} {{time1_offset_format}} {{time1_offset_getTimezoneOffset}}


new Date(1589256000000)

在北京电脑上执行的结果

1589256000000 2020-5-12 12:0:0 -480

手机本地执行的结果

{{time2_getTime}} {{time2_format}} {{time2_getTimezoneOffset}}

手机本地执行纠正后的结果

{{time2_offset_getTime}} {{time2_offset_format}} {{time2_offset_getTimezoneOffset}}


new Date()

在北京服务器上执行的结果

{{time3_server.time}} {{time3_server.format}} {{time3_server.zoneOffset}}

北京服务器返回

{{time3_getTime}} {{time3_format}} {{time3_getTimezoneOffset}}

手机本地执行纠正后的结果

{{time3_offset_getTime}} {{time3_offset_format}} {{time3_offset_getTimezoneOffset}}

微信公众号-前端linong